Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Zarząd Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A na dzień 21 lutego 2023 roku, na godzinę: 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach, 40-064 Katowice.

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana Warunków emisji obligacji polegająca na zmianie dnia ostatecznego wykupu obligacji, wysokości i sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń, warunków wykupu oraz wcześniejszego wykupu obligacji, zabezpieczenia obligacji w tym warunków bezciężarowego (bez hipoteki) wyodrębnienia lokali.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
  2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
  5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
  6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w zakresie zmiany dnia ostatecznego wykupu Obligacji serii A.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w zakresie zmiany wysokości i sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji obligacji serii A w zakresie warunków wykupu oraz wcześniejszego wykupu obligacji
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji obligacji serii A w zakresie zabezpieczenia obligacji w tym warunków bezciężarowego (bez hipoteki) wyodrębnienia lokali.
  10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

Z poważaniem, 

Kamil Kita
Prezes Zarządu

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki