INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKOŃCZONEJ EMISJI OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SP. Z O.O.

Spółka Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o. przeprowadziła w okresie od 3 grudnia 2020 roku do 1 marca 2021 roku publiczną ofertę obligacji serii A, w wyniku której pozyskała 4.000.000 zł na zakup nieruchomości położonej przy ul. Kozielskiej 5,7,9 w Katowicach.

CEL EMISJI

Sfinansowanie zakupu i remontu nieruchomości, przy ul. Kozielskiej 5, 7, 9 w Katowicach.

Wykorzystanie środków z emisji obligacji serii A: 100%

INFORMACJE O EMISJI

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/12/2020 w sprawie emisji obligacji serii A. Na podstawie wskazanej uchwały Emitent przeprowadził emisję obligacji na okaziciela serii A, w ilości do 4.000 (słownie: cztery tysiące) obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), nieposiadających formy dokumenty, o wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). W dniu 1 marca 2021 roku Spółka dokonała przydziału 4.000 obligacji o łącznej wartości 4.000.000 zł inwestorom, którzy poprawnie złożyli i opłacili formularze zapisu.

4 000

Liczba zaoferowanych i objętych obligacji

1 000 zł

Wartość jednej obligacji

4 000 000 zł

Wartość nominalna wszystkich przydzielonych obligacji

7,2%

Wysokość oprocentowania w skali roku

1.03.2021 r.

Dzień Przydziału

1.03.2023 r.

Dzień Wykupu

Zabezpieczenie obligacji

Obligacje serii A zostały wyemitowane jako obligacje zabezpieczone. Emitent doprowadził do ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i przedmiot projektu, tj. nieruchomości gruntowej zabudowanej pięciokondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Kozielskiej 5,7 i 9 w Katowicach.

Emitent ustanowił hipotekę na pierwszym miejscu hipotecznym do wysokości 140% wartości nominalnej przydzielonych obligacji serii A, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii A.

INFORMACJE O EMITENCIE

Spółka Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o. (dalej jako: Emitent) została zarejestrowana w dniu 17 lipca 2020 roku w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem: KRS 0000850502. Emitent prowadzi działalność opartą na nabywaniu, modernizacji i sprzedaży nieruchomości. W zakresie prowadzonych działań Emitent współpracuje z pracowniami architektonicznymi, konserwatorami zabytków oraz z doświadczonymi podwykonawcami.

Emitent jest spółką zależną od notowanej na rynku NewConnect spółki pod firmą Berg Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, która posiada 100% udział w kapitale zakładowym Emitenta. Berg Holding S.A. prowadzi działalność holdingową opartą na tworzeniu oraz optymalnym zarządzaniu podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, skupiającym się na wzroście aktywów w obszarze fotowoltaika, technologie, e-commerce, nieruchomości a także HORECA.

Dane finansowe

Dokumenty emisji

Śląskie Kamienice na Kozielskiej Sp. z o.o.

40-059 Katowice
ul. Drzymały 4/1
tel.: 32 445 35 56

NIP: 634-297-94-21
KRS: 0000 85 05 02
REGON: 386564887

Kontakt

Bartłomiej Wesołowski
Dyrektor Działu Obsługi Inwestora

bartlomiej.wesolowski@bergholding.pl
tel.  534 121 775

Agent i sponsor emisji:

Prosper Capital Dom Maklerski S.A.

Polna Corner, VIII p.
ul. Waryńskiego 3A
00-645 Warszawa

REGON: 016637802
NIP: 5252199110
KRS: 0000065126

Kapitał zakładowy 8 306 691,00 zł, w pełni opłacony Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000065126

Administrator zabezpieczeń:

Larysz Zajączkowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

ul. Kazimierza Pułaskiego nr 17
41-800 Zabrze
KRS: 0000488884

W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ OBLIGACJI SERII A ŚLĄSKIE KAMIENICE NA KOZIELSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY DOKUMENT W ROZUMIENIU ART. 37A USTAWY O OFERCIE („DOKUMENT INFORMACYJNY”). TREŚĆ DOKUMENTU INFORMACYJNEGO SPORZĄDZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ NIE JEST ZATWIERDZA PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO. NA PODSTAWIE ART. 1 UST. 3 ROZPORZĄDZENIA 2017/1129, SPÓŁKA ZWOLNIONA JEST Z OBOWIĄZKU PUBLIKACJI PROSPEKTU EMISYJNEGO W ZWIĄZKU Z WW. OFERTĄ. WARTOŚĆ OFERTY WYNOSI BOWIEM NIE MNIEJ NIŻ 100.000 EURO I MNIEJ NIŻ 1.000.000 EURO I WRAZ Z WPŁYWAMI, KTÓRE EMITENT ZAMIERZAŁ UZYSKAĆ Z TYTUŁU TAKICH OFERT PUBLICZNYCH OBLIGACJI, DOKONANYCH W OKRESIE POPRZEDNICH 12 MIESIĘCY, NIE BĘDĄ MNIEJSZE NIŻ 100.000 EURO I BĘDĄ MNIEJSZE NIŻ 1.000.000 EURO.

INWESTOWANIE W PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE DOKUMENTEM INFORMACYJNYM ŁĄCZY SIĘ Z WYSOKIM RYZYKIEM WŁAŚCIWYM DLA INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO ORAZ RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OTOCZENIEM, W JAKIM SPÓŁKA PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ. SZCZEGÓŁOWY OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA, KTÓRE NALEŻY ROZWAŻYĆ W ZWIĄZKU Z INWESTOWANIEM W OBLIGACJE SPÓŁKI, ZNAJDUJE SIĘ W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM W ROZDZIALE „CZYNNIKI RYZYKA”. OFERTA PUBLICZNA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH I ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM, KTÓRY WRAZ Z WARUNKAMI EMISJI I PROPOZYCJĄ NABYCIA SA PRAWNIE WIĄŻĄCYMI DOKUMENTAMI ZAWIERAJĄCYMI INFORMACJE O OFERCIE ORAZ EMITENCIE. PRZED PODJĘCIEM JAKIEJKOLWIEK DECYZJI INWESTYCYJNEJ INWESTORZY POWINNI UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ TYCH DOKUMENTÓW.

DOKUMENT INFORMACYJNY WRAZ Z EWENTUALNYMI ANEKSAMI I KOMUNIKATAMI AKTUALIZUJĄCYMI, ZOSTAŁ UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W FORMIE ELEKTRONICZNEJ I JEST DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI POD ADRESEM: WWW.KOZIELSKA.SLASKIEKAMIENICE.PL

OFERTA PUBLICZNA PROWADZONA JEST WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. KAŻDY INWESTOR, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI OGRANICZENIOM OBROTU DEWIZOWEGO WYNIKAJĄCYMI Z PRAWA DEWIZOWEGO ORAZ Z PRZEPISAMI PRAWA JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PAŃSTWA, POD KTÓREGO JURYSDYKCJĄ MOŻE SIĘ ZNAJDOWAĆ, ABY SPRAWDZIĆ CZY PODEJMUJĄC CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z NABYCIEM OBLIGACJI NIE NARUSZA PRZEPISÓW PRAWA.

MATERIAŁY NIE PODLEGAJĄ ANI NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE MOGĄ BYĆ POŚREDNIO ANI BEZPOŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W CZĘŚCI ROZPOWSZECHNIANE W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII, ANI W ŻADNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA.

W ŚWIETLE OGRANICZEŃ PRAWNYCH, OSOBY ZDEFINIOWANE JAKO „US PERSON”, ZGODNIE Z DEFINICJĄ WSKAZANĄ W REGULACJI S, WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Z 1933R. Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI (US SECURITIES ACT 1933) ANI OSOBY DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU LUB NA RZECZ OSÓB ZDEFINIOWANYCH JAKO „US PERSON” NIE SĄ UPRAWNIONE DO NABYCIA OBLIGACJI.

POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA, OFERTA LUB ZAPROSZENIE DO NABYCIA OBLIGACJI ANI JAKO ZAMIAR POZYSKANIA OFERT KUPNA OBLIGACJI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI W KTÓREJ PODJĘCIE TAKICH DZIAŁAŃ BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI REGULACJAMI. ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ EMITENTA INFORMACJE I DOKUMENTY NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. DOKUMENT INFORMACYJNY I OBLIGACJE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA ANI NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE -W SZCZEGÓLNOŚCI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI.

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki