Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Obligatariusze Obligacji serii A
wyemitowanych przez Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A

Zarząd Śląskie Kamienice na Kozielskiej sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A na dzień 14 marca 2023 roku, na godzinę: 12:00 w siedzibie Emitenta przy ul. Mikołaja Kopernika 6/2 w Katowicach, 40-064 Katowice.

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie zmiana Warunków Emisji Obligacji polegająca na zmianie Dnia Ostatecznego Wykupu obligacji, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.

Dla Zgromadzenia Obligatariuszy ustala się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i zdolności Zgromadzenia Obligatariuszy do podejmowania uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji Obligacji serii A w zakresie Dnia Ostatecznego Wykupu obligacji, terminu miejsca i sposobu spełniania świadczeń wynikających z obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy zostanie opublikowana na stronie internetowej Emitenta.

Udział w zgromadzeniu obligatariuszy odbywa się poprzez obecność osobistą uprawnionych obligatariuszy lub ich pełnomocników, posiadających stosowne pełnomocnictwo w oryginale. Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio do wykonywania prawa głosu

Compare Listings

Tytuł Cena Status Typ Powierzchnia Cel Sypialnie Łazienki